o;? EIO 2014
Final Results
Place Name Club(s) Region Country
1 BEW, Kieran LTFCB B GBRB
2 HOFFMANN, Tom DINGFCB B GBRB
3T SPICER, Tristan TEAMNB B GBRB
3T WINSTANLEY, Liam TEAMNB B GBRB
5 WINTER, Andrew EFCB B GBRB
6 BLACKBURNE, Robert UNIVOSB B NZLB
7 CHRISP, Tom WINGB B GBRB
8 mcfadyen, Duncan LTFCB B GBRB
9 RHODES, James EFCB B GBRB
10 ZISSLER, Nick NEWCB B GBRB
11 SALTER, Duncan PEMBFCB B IRLB
12 MCMIKEN, Brian B B GBRB
13 ROUXEL, Norman EFCB B GBRB
14 MCBRYAN, David B B GBRB
15 GORDON, Martin ELGIDFCB B GBRB
16 MOODLEY, Kris GLASB B GBRB
17 HOFFMANN, Peter CULLB B GBRB

Round #1 - Poule - Scores
Poule #1
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind
MOODLEY, Kris
GLAS / GBR
1 V5 D4 D3 D2 V5 2 0.40 19 21 -2
SPICER, Tristan
TEAMN / GBR
2 D3 V5 V5 V5 D2 3 0.60 20 14 +6
BLACKBURNE, Robert
UNIVOS / NZL
3 V5 D0 V5 D4 V5 3 0.60 19 19 0
ROUXEL, Norman
EFC / GBR
4 V5 D1 D1 D3 D2 1 0.20 12 23 -11
BEW, Kieran
LTFC / GBR
5 V5 D3 V5 V5 V5 4 0.80 23 16 +7
MCMIKEN, Brian
GBR
6 D3 V5 D4 V5 D2 2 0.40 19 19 0

Poule #2
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind
SALTER, Duncan
PEMBFC / IRL
1 D3 D0 V5 D3 D2 1 0.20 13 22 -9
HOFFMANN, Tom
DINGFC / GBR
2 V5 V5 V5 V4 V5 5 1.00 24 12 +12
RHODES, James
EFC / GBR
3 V5 D3 V5 D4 V5 3 0.60 22 15 +7
GORDON, Martin
ELGIDFC / GBR
4 D2 D3 D2 D3 V5 1 0.20 15 21 -6
WINSTANLEY, Liam
TEAMN / GBR
5 V5 D3 V5 V5 V5 4 0.80 23 16 +7
ZISSLER, Nick
NEWC / GBR
6 V5 D0 D3 D1 D2 1 0.20 11 22 -11

Poule #3
# 1 2 3 4 5 V V/M TS TR Ind
MCBRYAN, David
GBR
1 V5 D3 D0 D2 1 0.25 10 17 -7
HOFFMANN, Peter
CULL / GBR
2 D3 D3 D4 D3 0 0.00 13 20 -7
CHRISP, Tom
WING / GBR
3 V4 V5 V5 D4 3 0.75 18 15 +3
mcfadyen, Duncan
LTFC / GBR
4 V5 V5 D4 D3 2 0.50 17 14 +3
WINTER, Andrew
EFC / GBR
5 V5 V5 V5 V5 4 1.00 20 12 +8Round #2 - Poule - Round Seeding
Seed Name Club(s) Region Country V V/M TS TR Ind Status
1 HOFFMANN, Tom DINGFCB B GBRB 5B 1.00B 24B 12B +12B Advanced
2 WINTER, Andrew EFCB B GBRB 4B 1.00B 20B 12B +8B Advanced
3T WINSTANLEY, Liam TEAMNB B GBRB 4B 0.80B 23B 16B +7B Advanced
3T BEW, Kieran LTFCB B GBRB 4B 0.80B 23B 16B +7B Advanced
5 CHRISP, Tom WINGB B GBRB 3B 0.75B 18B 15B +3B Advanced
6 RHODES, James EFCB B GBRB 3B 0.60B 22B 15B +7B Advanced
7 SPICER, Tristan TEAMNB B GBRB 3B 0.60B 20B 14B +6B Advanced
8 BLACKBURNE, Robert UNIVOSB B NZLB 3B 0.60B 19B 19B 0B Advanced
9 mcfadyen, Duncan LTFCB B GBRB 2B 0.50B 17B 14B +3B Advanced
10 MCMIKEN, Brian B B GBRB 2B 0.40B 19B 19B 0B Advanced
11 MOODLEY, Kris GLASB B GBRB 2B 0.40B 19B 21B -2B Advanced
12 MCBRYAN, David B B GBRB 1B 0.25B 10B 17B -7B Advanced
13 GORDON, Martin ELGIDFCB B GBRB 1B 0.20B 15B 21B -6B Advanced
14 SALTER, Duncan PEMBFCB B IRLB 1B 0.20B 13B 22B -9B Advanced
15 ROUXEL, Norman EFCB B GBRB 1B 0.20B 12B 23B -11B Advanced
16 ZISSLER, Nick NEWCB B GBRB 1B 0.20B 11B 22B -11B Advanced
17 HOFFMANN, Peter CULLB B GBRB 0B 0.00B 13B 20B -7B Advanced

Round #2 - Poule - Scores
Poule #1
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind
HOFFMANN, Tom
DINGFC / GBR
1 V5 V5 D1 V5 V5 4 0.80 21 15 +6
MCBRYAN, David
GBR
2 D2 D2 V5 D1 D1 1 0.20 11 24 -13
RHODES, James
EFC / GBR
3 D4 V5 V5 D4 V5 3 0.60 23 18 +5
SPICER, Tristan
TEAMN / GBR
4 V5 D4 D4 V5 V5 3 0.60 23 18 +5
ZISSLER, Nick
NEWC / GBR
5 D3 V5 V5 D4 V5 3 0.60 22 16 +6
GORDON, Martin
ELGIDFC / GBR
6 D1 V5 D2 D3 D1 1 0.20 12 21 -9

Poule #2
# 1 2 3 4 5 6 V V/M TS TR Ind
CHRISP, Tom
WING / GBR
1 D3 D2 V5 V5 V5 3 0.60 20 19 +1
BLACKBURNE, Robert
UNIVOS / NZL
2 V5 D3 V5 V5 V5 4 0.80 23 13 +10
WINTER, Andrew
EFC / GBR
3 V5 V5 V5 V5 V5 5 1.00 25 12 +13
SALTER, Duncan
PEMBFC / IRL
4 D4 D2 D3 V5 V5 2 0.40 19 18 +1
HOFFMANN, Peter
CULL / GBR
5 D4 D2 D2 D0 V5 1 0.20 13 24 -11
MOODLEY, Kris
GLAS / GBR
6 D1 D1 D2 D3 D4 0 0.00 11 25 -14

Poule #3
# 1 2 3 4 5 V V/M TS TR Ind
BEW, Kieran
LTFC / GBR
1 D2 V5 V5 V5 3 0.75 17 14 +3
mcfadyen, Duncan
LTFC / GBR
2 V5 D4 V5 V5 3 0.75 19 14 +5
WINSTANLEY, Liam
TEAMN / GBR
3 D4 V5 V5 V5 3 0.75 19 13 +6
MCMIKEN, Brian
GBR
4 D2 D3 D2 D3 0 0.00 10 20 -10
ROUXEL, Norman
EFC / GBR
5 D3 D4 D2 V5 1 0.25 14 18 -4Round #3 - DE - Round Seeding
Seed Name Club(s) Region Country V V/M TS TR Ind Status
1 WINTER, Andrew EFCB B GBRB 9B 1.00B 45B 24B +21B Advanced
2 HOFFMANN, Tom DINGFCB B GBRB 9B 0.90B 45B 27B +18B Advanced
3 WINSTANLEY, Liam TEAMNB B GBRB 7B 0.78B 42B 29B +13B Advanced
4 BEW, Kieran LTFCB B GBRB 7B 0.78B 40B 30B +10B Advanced
5 BLACKBURNE, Robert UNIVOSB B NZLB 7B 0.70B 42B 32B +10B Advanced
6 CHRISP, Tom WINGB B GBRB 6B 0.67B 38B 34B +4B Advanced
7 mcfadyen, Duncan LTFCB B GBRB 5B 0.63B 36B 28B +8B Advanced
8 RHODES, James EFCB B GBRB 6B 0.60B 45B 33B +12B Advanced
9 SPICER, Tristan TEAMNB B GBRB 6B 0.60B 43B 32B +11B Advanced
10 ZISSLER, Nick NEWCB B GBRB 4B 0.40B 33B 38B -5B Advanced
11 SALTER, Duncan PEMBFCB B IRLB 3B 0.30B 32B 40B -8B Advanced
12 MCMIKEN, Brian B B GBRB 2B 0.22B 29B 39B -10B Advanced
13 ROUXEL, Norman EFCB B GBRB 2B 0.22B 26B 41B -15B Advanced
14 MCBRYAN, David B B GBRB 2B 0.22B 21B 41B -20B Advanced
15 GORDON, Martin ELGIDFCB B GBRB 2B 0.20B 27B 42B -15B Advanced
16 MOODLEY, Kris GLASB B GBRB 2B 0.20B 30B 46B -16B Advanced
17 HOFFMANN, Peter CULLB B GBRB 1B 0.11B 26B 44B -18B Advanced

Round #3 - DE - Scores
Table of 32 Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals B
B B B B B B
(1) WINTER, AndrewB
EFC / GBRB (1) WINTER, AndrewB
(32) -BYE-B B
B B (1) WINTER, AndrewB
(17) HOFFMANN, PeterB B 15 - 7B
CULL / GBRB (16) MOODLEY, KrisB B
(16) MOODLEY, KrisB 15 - 9B B
GLAS / GBRB B (9) SPICER, TristanB
(9) SPICER, TristanB B 15 - 7B
TEAMN / GBRB (9) SPICER, TristanB B B
(24) -BYE-B B B B
B B (9) SPICER, TristanB B
(25) -BYE-B B 15 - 14B B
B (8) RHODES, JamesB B
(8) RHODES, JamesB B B
EFC / GBRB B (4) BEW, KieranB
(5) BLACKBURNE, RobertB B 15 - 3B
UNIVOS / NZLB (5) BLACKBURNE, RobertB B B
(28) -BYE-B B B B
B B (5) BLACKBURNE, RobertB B B
(21) -BYE-B B 15 - 12B B B
B (12) MCMIKEN, BrianB B B B
(12) MCMIKEN, BrianB B B B B
GBRB B (4) BEW, KieranB B
(13) ROUXEL, NormanB B 15 - 8B B
EFC / GBRB (13) ROUXEL, NormanB B B
(20) -BYE-B B B B
B B (4) BEW, KieranB B
(29) -BYE-B B 15 - 5B B
B (4) BEW, KieranB B
(4) BEW, KieranB B B
LTFC / GBRB B (4) BEW, KieranB
(3) WINSTANLEY, LiamB B 15 - 5B
TEAMN / GBRB (3) WINSTANLEY, LiamB B B
(30) -BYE-B B B B
B B (3) WINSTANLEY, LiamB B B
(19) -BYE-B B 15 - 12B B B
B (14) MCBRYAN, DavidB B B B
(14) MCBRYAN, DavidB B B B B
GBRB B (3) WINSTANLEY, LiamB B B
(11) SALTER, DuncanB B 15 - 10B B B
PEMBFC / IRLB (11) SALTER, DuncanB B B B B
(22) -BYE-B B B B B B
B B (6) CHRISP, TomB B B B
(27) -BYE-B B 15 - 13B B B B
B (6) CHRISP, TomB B B B
(6) CHRISP, TomB B B B B
WING / GBRB B (2) HOFFMANN, TomB B
(7) mcfadyen, DuncanB B 14 - 7B B
LTFC / GBRB (7) mcfadyen, DuncanB B B
(26) -BYE-B B B B
B B (7) mcfadyen, DuncanB B B
(23) -BYE-B B 15 - 8B B B
B (10) ZISSLER, NickB B B B
(10) ZISSLER, NickB B B B B
NEWC / GBRB B (2) HOFFMANN, TomB B
(15) GORDON, MartinB B 11 - 10B B
ELGIDFC / GBRB (15) GORDON, MartinB B B
(18) -BYE-B B B B
B B (2) HOFFMANN, TomB B
(31) -BYE-B B 15 - 9B B
B (2) HOFFMANN, TomB B
(2) HOFFMANN, TomB B B
DINGFC / GBRB B